ติดต่อเรา

ช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส
โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเอกสารลับ ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

ติดต่อ :
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่อยู่ :
บริษัท เมืองไทยแคปปิตอล จํากัด (มหาชน)
332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทร :
02 483 8888

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

โทร :
02 483 8888
map2d