ประกาศตำแหน่งว่าง

พนักงานวิเคราะห์สินเชื่อ (Credit Analyst)

วันที่ลงประกาศ
10 มีนาคม 2560
หน้าที่รับผิดชอบ
 • พิจารณาและอนุมัติสินเชื่อลูกค้า
 • แนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อของบริษัท ทั้งสินเชื่อรถจักรยานยนต์, สินเชื่อรถยนต์, สินเชื่อรถเพื่อการเกษตร, สินเชื่อส่วนบุคคล, และสินเชื่อที่ดิน 
 • ให้บริการและติดต่อลูกค้าในพื้นที่สาขา ตามภูมิลำเนาของท่าน
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 27 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
 • มีรถจักรยานยนต์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ที่ทำงาน
สาขา บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่ภูมิลำเนาของท่าน
อัตรา
ไม่จำกัด อัตรา

พนักงานการเงิน (Financial Officer)

วันที่ลงประกาศ
10 มีนาคม 2560
หน้าที่รับผิดชอบ
 • ให้บริการรับชำระเงินสินเชื่อลูกค้า
 • แนะนำการเตรียมเอกสารในการขอสินเชื่อและการชำระเงิน
 • ให้คำแนะนำข้อมูลและแก้ไขปัญหาของลูกค้าเบื้องต้น
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง (เท่านั้น) อายุไม่เกิน 27 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี และปวส. สาขาการบัญชีและการเงินเท่านั้น 
 • เกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
ที่ทำงาน
สาขา บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่ภูมิลำเนาของท่าน
อัตรา
ไม่จำกัด อัตรา

พนักงานบัญชี (Accountant Officer)

วันที่ลงประกาศ
10 มีนาคม 2560
หน้าที่รับผิดชอบ
 • ปฏิบัติงานบันทึกรายการทางบัญชีประจำวัน
 • จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารทางบัญชี 
 • ดำเนินการตามขั้นตอนปิดบัญชี
 • จัดเตรียมรายงานประจำเดือนและเอกสารอื่นๆ
 • ประสานงานและติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
*ยินดีรับสมัครนักศึกษาจบใหม่*
*ไม่ใช่งานขายประกัน*
*ทุกตำแหน่งมีความก้าวหน้าและความมั่นคง*
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ หญิง อายุไม่เกิน 27 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี เท่านั้น 
 • เกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
ที่ทำงาน
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่ภูมิลำเนาของท่าน
อัตรา
ไม่จำกัด อัตรา

พนักงานโปรแกรมเมอร์ (PHP Programmer)

วันที่ลงประกาศ
23 มีนาคม 2564
หน้าที่รับผิดชอบ
 • พัฒนาระบบการใช้งานเพื่อบันทึกข้อมูล
 • พัฒนาระบบการใช้งานสำหรับอำนวยความสะดวกพนักงานผู้ปฏิบัติงาน 
 • ประเมินและแก้ไขปัญหาในการใช้งานระบบ
 • ดูแลฐานข้อมูลในส่วนงานที่รับผิดชอบ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 26 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
 • เรียนรู้เร็วและมีความอดทน
 • สามารถเขียนโปรแกรม Web-based Application ด้วยภาษา PHP, PHP Framework (Codeigniter)
 • สามารถใช้งาน SQL Statement กับฐานข้อมูล MySQL Database
 • สามารถใช้งาน Script Language เช่น JavaScript, Ajax, jQuery
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น และทำงานเป็นทีมได้
 • ยินดีรับสมัครนักศึกษาจบใหม่
ที่ทำงาน
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
อัตรา
1 อัตรา

พนักงานตรวจสอบ (Auditor)

วันที่ลงประกาศ
23 มีนาคม 2564
หน้าที่รับผิดชอบ
 • ตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานสาขา
 • ตรวจสอบขั้นตอนการให้สินเชื่อลูกค้า
 • ตรวจสอบการทุจริตในกระบวนการปฏิบัติงาน
 • รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานของพนักงานสาขา
 • ประสานงานกับทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 26 ปี

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การจัดการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การตลาด, การเงิน,และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 • เกรดเฉลี่ย จบจากรัฐบาล 2.5 ขึ้นไป หรือ จบจากเอกชน 2.75 ขึ้นไป

 • เรียนรู้เร็วและมีความอดทน

 • ซื่อสัตย์สุจริต, ขยัน, มีความรับผิดชอบงานที่รับมอบหมาย

 • มีความมั่นใจในตนเอง, สุภาพและอัธยาศัยดี

 • มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ยินดีพิจารณาเป็นพิเศษ

 • ยินดีรับสมัครนักศึกษาจบใหม่

ที่ทำงาน
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
อัตรา
1 อัตรา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

ส่ง E-Mail พร้อมประวัติส่วนตัวมาที่
hr@muangthaicap.com
หรือ สมัครด้วยตนเองได้ที่ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วไทย